• 4
    Glasa
  • Vneseno od : Target – Uvozi I DIstribucija na Prehranbeni Produkti,Konditorski Proizvodi
  • Opis : Kompanija koja se zanimava so uvoz i distribucija na prehranbeni produkti i konditorski proizvodi od Strumica. Distribucija na golemo i malo niz cela Makedonija
  • URL : http://www.targetmk.com/
  • Tags: