• 18
    Glasa
  • Vneseno od : Hotel Zlaten Prsten – Hoteli Vo Pestani – Makedonija
  • Opis : Hotel Zlaten Prsten - Pestani, Ohrid
  • URL : http://zlatenprsten.mk/
  • Tags: